Sporočilo

Warning: copy(http://www.stara.auris-kranj.si/Portals/0/Slike/aurisSmall.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/auriskua/stara.auris-kranj.si/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.stara.auris-kranj.si/Portals/0/Slike/aurisSmall.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/auriskua/stara.auris-kranj.si/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.stara.auris-kranj.si/Portals/0/Slike/aurisSmall.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/auriskua/stara.auris-kranj.si/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.stara.auris-kranj.si/Portals/0/Slike/aurisSmall.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/auriskua/stara.auris-kranj.si/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.stara.auris-kranj.si/Portals/0/Slike/aurisSmall.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/auriskua/stara.auris-kranj.si/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.stara.auris-kranj.si/Portals/0/Slike/aurisSmall.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/auriskua/stara.auris-kranj.si/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.stara.auris-kranj.si/Portals/0/Slike/aurisSmall.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/auriskua/stara.auris-kranj.si/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.stara.auris-kranj.si/Portals/0/Slike/aurisSmall.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/auriskua/stara.auris-kranj.si/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Programi

Društvo AURIS izvaja posebne socialne programe:

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO IN PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI GLUHIH IN NAGLUŠNIH

Društvo AURIS želi biti s svojim delovanjem predvsem prijazno do svojih članov, zato je prav zaradi zagotavljanja dostopnosti, enakosti pred zakonom, varovanja integritete, spoštovanja zasebnosti, izobraževanja, usposabljanja in rehabilitacije, zaradi zagotavljanja ustrezne življenjske ravni in socialne varnosti skladno s konvencijo OZN o pravicah invalidov, nastal ta program, ki vključuje svetovanje, informiranje, tolmačenje, vključevanje uporabnika pri reševanju lastnih težav in povezovanje z drugimi institucijami. S ciljem seznanjati gluhe in naglušne s pravicami, ki jih imajo na vseh področjih pri uveljavljanju pravic, informirati člane, da bi znali samostojno prepoznavati probleme, imeli možnost izobraževanja v njim prilagojenim tehnikah in povezovanja preko sodobnih tehnologij z gluhimi in naglušnimi po svetu.

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO IN PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI GLUHO-SLEPIH

O gluho-slepoti govorimo takrat, kadar ima oseba istočasno poškodovan sluh in vid v tolikšni meri, da ji ta okvara povzroča težave v vsakdanjem življenju. Zaradi kombinacije obeh okvar se te osebe ne morejo vključevati v programe, ki so namenjeni gluhim oz. naglušnim osebam. Poudarek programa za gluho-slepe osebe je predvsem zagotavljanje enakih človekovih pravic in ob spoštovanju konvencije OZN o pravicah invalidov, zagotavljanje pravic, ki so zagotovljene tudi ostalim državljanom, vendar jih zaradi neinformiranosti, ali nedostopnosti do informacij zaradi njihove invalidnosti ne morejo uveljavljati. Program zagotavlja pravico do informacije z vseh področij življenja in dela.

PSIHOSOCIALNA POMOČ - OSEBNA ASISTENCA

Skladno s konvencijo OZN o pravicah invalidov in upoštevajoč pravice invalidov program pomaga zagotavljati enake možnosti gluhim in naglušnim in jim pomaga pri lažjem vključevanju v vsakdanje življenje in delo.

USPOSABLJANJE STARŠEV IN SVOJCEV O GLUHOTI IN KOMUNIKACIJI

Projekt zagotavlja informacije o slovenskem znakovnem jeziku, o Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika, o poklicni kvalifikaciji – tolmač ter izmenjavi medsebojnih izkušenj. Teži k temu, da zagotovi bolj samostojno življenje in vključenost gluhih v širšo skupnost.

OHRANJEVANJE ZDRAVJA

Gluhi in gluho-slepi so najmanj izobraženi med invalidi, delajo na slabo plačanih delovnih mestih, veliko jih je brez službe, zato je bivanje v objektih ZDGNS (Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije) edina možnost za izrabo prostega časa. S programom želimo izboljšati kakovost njihovega življenja skladno z izvajanjem konvencije OZN o pravicah invalidov in jim omogočiti samostojno življenje ter vključenost v skupnost.

Pri populaciji je velik problem komunikacijska oviranost, ki lahko vodi posameznika v izolacijo. Program prispeva k preprečevanju socialnih posledic invalidnosti, omogoča druženje s sebi enakimi, enakopravno komunikacijo, skozi katero se razvijejo socialni vzorci. Omogoča jim lažje vključevanje v zdravo okolje, izmenjavo izkušenj in druženje. Program omogoča permanentno druženje posameznikov in družin in omogoča koristno izrabo prostega časa.

INFORMATIVNA DEJAVNOST

Zaradi boljšega informiranja članov izdaja društvo AURIS svoje glasilo Prisluhnite nam. Glasilo smo poimenovali po humanitarni akciji, ki smo jo organizirali na Gorenjskem za zbiranje sredstev in s katerimi smo lahko dokončno kupili naš objekt, v katerem sedaj deluje društvo AURIS.

Interno glasilo Prisluhnite nam izhaja enkrat na dva meseca. Namenjeno je informiranju in boljši dostopnosti do informacij gluhim in naglušnim članom društva AURIS. Člane obvešča o dogajanjih v društvu, posreduje informacije o akcijah, ki so bile izvedene, ali bodo izvedene. Posreduje informacije ZDGNS. V poljubni obliki občasno objavlja strokovne članke s področij, ki se ukvarjajo z okvaro sluha. Namenjen je tudi vzpodbujanju gluhih in naglušnih članov k pisanju in pisnemu izražanju. Zloženke se tiskajo s ciljem boljšega informiranja članov in ostalih zainteresiranih.

KULTURA GLUHIH

Približati želimo kulturo slišečih gluhim in naglušnim in obratno. Gluhi in naglušni člani društva AURIS so se v želji pokazati širši javnosti kulturo gluhih, organizirali in ustanovili kulturno sekcijo.

Društvo AURIS se trudi približati kulturo slišečih gluhim in naglušnim uporabnikom, zato organizira vodene oglede s tolmačem raznih kulturnih znamenitosti, razstav, kulturnih prireditev - vse to namenom razvijati samostojno življenje gluhih in vključenosti v skupnost.

REKREACIJA IN ŠPORT

Program je namenjen gluhim in naglušnim članom, ki so se redno udeleževali organiziranih priprav oz. treningov. Šport je za gluhe pomembna oblika medsebojnega druženja. Preko športa se tudi najlažje povezujejo s slišečo populacijo. /

DRUŽABNIŠTVO, KLUB

Zagotavljamo dostopnost do programov, ki sicer gluhim in naglušnim osebam niso dostopni nikjer drugje. Klubsko druženje je posebnega pomena, predvsem za varovanje osebne integritete, razvoj samostojnega življenja in vključenosti v skupnost ter spoštovanja zasebnosti. Omogoča blaženje socialnih posledic invalidnosti v skladu s konvencijo OZN o pravicah invalidov in Ustavo RS.

Ljudje z okvaro sluha se zaradi komunikacijske ovire zelo težko vključujejo v različne oblike aktivnega izrabljanja svojega prostega časa v slišečem – polnočutnem okolju. Prav zato v društvu AURIS namenjamo izredno pozornost tem programom, ki so življenjskega pomena pri vključevanju v življenjsko okolje. S tem pripomoremo k bolj kvalitetnemu osebnostnemu in socialnemu razvoju invalidnih oseb. Programi so vsebinsko podobni programom, ki so namenjeni slišeči populaciji s to razliko, da so specifično prilagojeni invalidom sluha. Gluhim osebam so informacije podane v znakovnem jeziku, naglušni uporabniki slušnih aparatov pa uporabljajo indukcijsko zanko in druge njim sprejemljive načine. Program zagotavlja koristno preživljanje skupnega in prostega časa.